Dödsfall

I samband med att någon avlider är det inte endast praktiska, utan även juridiska frågor de efterlevande ställs inför. Vid ett dödsfall ska en boutredning göras. I boutredningen görs en sammanställning av boets tillgångar och skulder, samt en utredning av vilka som är dödsbodelägare. Vad gäller dödsboets förvaltning och avveckling, ansvarar dödsbodelägarna gemensamt.

Vanligtvis (undantag vid dödsboanmälan) följs en boutredning, av en bouppteckning. När bouppteckningen sedan är färdig och inregistrerad hos skatteverket ska dödsboets kvarlåtenskap delas mellan dödsbodelägarna i ett arvskifte. Vi bistår er gärna på vägen, kontakta oss för att få anpassad hjälp utifrån ert behov.

Bouppteckning

Vid ett dödsfall måste dödsboet upprätta ett skriftligt dokument, en s.k. bouppteckning. I bouppteckningen fastställs boets tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift ska även den efterlevandes tillgångar och skulder antecknas. Utöver tillgångar och skulder innehåller bouppteckningen uppgifter om dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare.

En bouppteckning ska upprättas inom 3 månader från dödsdagen, och lämnas senast in till skatteverket för registrering 1 månad efteråt. Om boets tillgångar och skulder, eller dödsbodelägarkretsen inte kunnat fastställas inom dessa 3 månader finns en möjlighet tt begära anstånd. Anstånd ska sökas inom 3 månader från dödsdagen.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument, som efter registrering hos skatteverket fungerar som en legitimation för dödsbodelägarna. I bouppteckningen görs ingen fördelning, däremot ligger den till grund för kommande bodelning samt arvskifte.

Om det inte är känt vilka som är dödsbodelägare görs en släktutredning för att fastställa dödsbodelägarkretsen. När dödsbodelägarkretsen är känd, tillgångarna och skulderna utredda, kallas samtliga till en bouppteckningsförrättning. Utöver dödsbodelägare kallas även efterarvingar till förrättningen. Vid mötet går man bland annat igenom boets tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska sedan undertecknas av två förrättningsmän med god juridisk kunskap.

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för hjälp med begravningskostnad

Under vissa omständigheter ersätts bouppteckningen av en s.k. dödsboanmälan. En dödsboanmälan är aktuell då det saknas tillgångar i dödsboet, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. En dödsboanmälan görs av socialförvaltningen i den avlidnes hemkommun. Observera att en dödsboanmälan inte kan göras om den avlidne är ägare till en fastighet.

Om dödsboet saknar tillgångar som täcker kostnader för en ”värdig” begravning kan man hos socialkontoret i den avlidnes hemkommun, ansöka om bistånd.

När dödsboet saknar tillgångar som täcker samtliga skulder (lån/fakturor/begravning/bouppteckning), är det viktigt att inte betala några fakturor förrän man med säkerhet kan klargöra dödsboets betalningsförmåga. Det är också mycket viktigt att säga upp eventuella autogirobetalningar. I och med rätten till en värdig begravning är begravningsfakturan och även bouppteckningen en prioriterad kostnad som har företräde framför andra fordringsägare. Om dödsboet får en faktura är det därför viktigt att inte betala denna, kontakta i stället fordringsägaren och förklara att det saknas tillgångar i boet. Det är viktigt med en korrekt hantering för att undvika att dödsbodelägarna blir betalningsskyldiga för dödboets skulder.

Praktisk och ekonomisk förvaltning

Vid avveckling av dödsbon uppkommer en hel del praktiska frågor. Abonnemang, försäkringar och prenumerationer ska sägas upp, posten kanske måste eftersändas, eventuella fordon försäljas och lägenheten/fastigheten tömmas, städas och säljas. Därutöver ska dödsbodelägarna komma överens om hur lösöret ska hanteras. Detta är exempel på praktiska frågor som uppstår vid ett dödsfall.

Utöver allt det praktiska, måste dödsboet även genomgå en ekonomisk avveckling för att sedan kunna skiftas mellan dödsbodelägarna. Konton och eventuella värdepapper måste avslutas/säljas, fakturor betalas, bostad och lösöre avyttras, samt deklaration upprättas.

Vi på E. Nilssons juridik hjälper er gärna med förvaltning av dödsbon. Vi anpassar den hjälp ni behöver utifrån era specifika önskemål. Vi lämnar alltid en redovisning över samtliga transaktioner som vidtagits i samband med vår förvaltning.