Lagar och regler

På den här sidan sammanfattar vi de viktiga lagarna och reglerna som omgärdar ett dödsfall och en begravning.
Vill du ha lagar och regler mer utförligt beskrivet så ladda ner broschyren ”Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle”.

Begravningsavgiften

Folkbokförda i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift via sin skatt. Den täcker en del av kostnaderna vid ett dödsfall, t ex gravplats i 25 år, gravsättning / kremering och vissa transporter. Övriga kostnader betalas av dödsboet.

träd

Hemtransport av avliden

Hemtransport från Sverige
Vi hjälper till med alla praktiska såväl administrativa arrangemang i samband med att en avliden ska transporteras till sitt hemland. I hjälpen ingå kontakter med ambassader, översättningstjänster och bokning av flyg.

Hemtransport till Sverige
När någon avlidit utomlands kan vi och vill vi hjälpa till med alla handlingar och praktiska arrangemang vad det gäller transporten och arrangemangen när den avlidne kommer till Sverige.

 

Begravningsombud

Begravningsombud är utsedda av länsstyrelse eller kommun och företräder de som inte tillhör Svenska kyrkan. Bl.a ska de att se till att det finns gravplatser för dem som inte tillhör Svenska kyrkan inom rimligt avstånd.

Enligt svensk lagstiftning skall, så långt det är möjligt, den avlidnes önskan följas när det gäller utformningen av begravningen.

Efter dödsfallet

Landstinget/Kommunen har ansvar för att den döde transporteras till ett bårhus.
Om dödsfallet har skett i bostaden ska läkare komma dit för att konstatera dödsfallet.
Transporten från bostaden till bårhuset sköts ofta av begravningsbyrån som har jour dygnet runt.

Gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsdagen. Dödsfallet meddelas myndigheterna genom att läkare som konstaterar dödsfallet och sänder ett dödsbevis till folkbokföringen.

Det är alltid den avlidnes vilja som gäller för organdonation. Är den inte känd, men det kan antas att ett ingrepp skulle strida mot den avlidnes inställning, får inget ingrepp göras.

Bouppteckning

När en människa avlider ska en bouppteckning göras inom tre månader. Vi på E Nilssons hjälper till även med detta. Enkelt uttryckt är en bouppteckning en förteckning över dödsboets tillgångar, skulder och delägare.
Bouppteckningen registreras vid Skatteverket och ligger bl.a till grund för att se vilka som har rätt att ärva den avlidne.