Gifta

När man gift sig finns det många regler att förhålla sig till. Många av dessa regler är tvingande och går således inte att avtala bort. Vilka juridiska handlingar just ni behöver upprätta i ert äktenskap beror på hur er livssituation ser ut. Om någon av er har barn sedan tidigare kan det finnas behov av att upprätta exempelvis ett testamente för få tillstånd ett ökat skydd för efterlevande. Det är även vanligt att makarna har olika stora förmögenheter, vilket kan föranleda att ett äktenskapsförord bör upprättas.

Kontakta oss gärna så bistår vi er med information, rådgivning och/eller upprättande av handlingar för att trygga just ert juridiska och ekonomiska skydd.

Äktenskapförord

I äktenskapsbalken finns regler om bodelning mellan makar. Det som enligt äktenskapsbalken ingår vid en bodelning kallas giftorättsgods. Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom. Enskild egendom ingår inte vid en framtida bodelning. Genom upprättande av äktenskapsförord, ett skriftligt avtal mellan makar eller blivande makar om att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom, kan äktenskapsbalkens bodelningsregler helt eller delvis avtalas bort. Vanligtvis skrivs ett äktenskapsförord för att trygga en ekonomiskt starkare make.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och inregistrerat hos Skatteverket i äktenskapsregistret. Vi rekommenderar att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom att en liten förändring av livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen fördelas i framtiden.

Testamente

Enligt ärvdabalkens regler ärver makar varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär att om makarna har gemensamma barn ärver inte dessa förrän den sista av makarna avlidit. Om den avlidne maken däremot har barn sedan tidigare, kan det finnas anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas då ett särkullbarn har en direkt rätt att ärva sin förälder framför efterlevande make/maka. I lagen finns formkrav för testamenten. Det är viktigt att testamentet uppfyller dessa formkrav, varför det kan vara bra att ta hjälp av jurist. Vi på E. Nilssons juridik bistår er gärna med detta.

Bevaka testamente
Vår tjänst Dokumentbevakning innebär att vi bevakar att ditt testamente verkligen kommer fram den dagen det behövs. Det är en digital tjänst där vi via Skatteverket får vetskap om när en person vars dokument vi bevakar har avlidit. På så vis riskerar du inte att ditt testamente kommer fram för sent eller inte alls.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument med information om vad som ska ges bort, vem som ger bort gåvan samt vem som är mottagare av gåvan. När man upprättar ett gåvobrev är det viktigt att tänka på om gåvan ska följas av några villkor, om gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom och om gåvor som ges till egna barn ska utgöra förskott på arv.

Vid gåvor mellan makar finns krav på att ett gåvobrev ska upprättas och registreras hos skatteverket för att gåvan ska bli giltig i förhållande till givarens borgenärer. När du ska ge bort en fastighet eller en del av en fastighet i gåva till din make ska gåvohandlingen vara registrerad hos skatteverket innan man kan söka lagfart på fastigheten.

Om reglerna i Jordabalken och Gåvolagen som reglerar gåvor inte uppfylls finns risk för att transaktionen blir ogiltig. Dessutom kan en gåva, om viss ersättning utgått i samband med gåvan betraktas som ett köp och således utlösa en kapitalvinstbeskattning. Det kan därför vara bra att ta hjälp av jurist för upprättande av gåvohandlingar.